ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene verkoopsvoorwaarden van PARTYFUN|KWADRAAD zijn van toepassing.

ARTIESTEN | ANIMATIES | EVENTS

Informatie of offerte

Indien de geadresseerde een email, fax of brief richt tot PARTYFUN|KWADRAAD teneinde informatie of een offerte op te vragen met het oog op het bekomen van een prestatie van PARTYFUN|KWADRAAD zal PARTYFUN|KWADRAAD binnen een termijn van 3 dagen een vrijblijvende offerte opmaken waarin de prestatie nauwkeurig wordt omschreven alsook de daaraan gekoppelde totaalprijs.

Tenzij anders vermeld, alle op deze website vermelde prijzen en artistieke gages zijn exclusief 6% BTW of 21% BTW.

Alle op deze website vermelde prijzen en artistieke gages zijn exclusief vervoersonkosten. Deze kosten worden berekend aan de hand van het aantal kilometers en aan een vast tarief per kilometer. Dit tarief per kilometer is afhankelijk per artiest of animatie en het aantal personen dat deelneemt aan de opdracht, met een minimum van € 25,00.

De prijsvermelding op deze website gebeurt onder alle voorbehoud, onder meer voor drukfouten of prijswijzigingen.

Reserveren

Indien de geadresseerde een email, fax of brief richt tot PARTYFUN|KWADRAAD waarin een bestelling wordt geplaatst bij PARTYFUN|KWADRAAD, dan is de geadresseerde hierdoor gebonden en dient zij, behoudens in gevallen van overmacht, de aan PARTYFUN|KWADRAAD gevraagde prestatie te betalen. Deze betaling dient, behoudens ingeval PARTYFUN anders zou bepalen, te gebeuren uiterlijk 14 dagen vóór uitvoering van de te leveren prestatie.

Gezien PARTY-FUN|KWADRAAD veelal bemiddelt als tussenpersoon en artiesten zal reserveren die zich op hun beurt engageren en vrijhouden voor de bewuste datum, en hierdoor geen andere aanvragen kunnen aannemen, zijn wij gehouden onze artiesten deze reservaties te garanderen en hen te ondersteunen bij eventuele juridische procedures.

Een consument (particliere klant, niet voor ondernemingen of zelfstandigen) heeft het recht op verzaking gedurende 14 dagen na bevestiging van de bestelling. Indien er sprake is van enige vorm van maatwerk, al dan niet gedeeltelijk, vervalt het verzakingsrecht. Indien een consument aankoopt tijdens de periode van 14 dagen voor reservatiedatum vervalt het recht op verzaking. Het recht op verzaking inroepen dient steeds schrijftelijk te gebeuren.

Voor elke bestelling of reservatie zal er een schriftelijke bevestiging worden opgesteld door PARTYFUN|KWADRAAD waarin de specificaties en betalingsmodaliteiten omtrent de gereserveerde prestatie duidelijk worden omschreven.

Alle partijen erkennen dat PARTYFUN|KWADRAAD enkel als tussenpersoon-makelaar optreedt, m.a.w. partijen slechts bij elkaar brengt en aldus niet zelf verantwoordelijk is voor de verplichtingen noch van de ene, noch van de andere jegens elkaar.

PARTYFUN|KWADRAAD heeft het recht maximaal 10 personen gratis voor het optreden uit te nodigen. Afwijking van deze regel kan enkel in gezamenlijk overleg.

Re-engagement

Zowel de artiest als de opdrachtgever verplicht zich ertoe elk re-engagement onmiddellijk aan PARTYFUN|KWADRAAD kenbaar te maken. Bij niet-naleving hiervan kan PARTYFUN|KWADRAAD een schadevergoeding eisen ter waarde van 10 contracten, der laatst uitgevoerde door beide partijen.

Annulatievoorwaarden

Indien de opdrachtgever een reservatie annuleert, is deze gehouden een annulatievergoeding te betalen.

Deze bedraagt 50% van de artistieke gage indien de annulatie meer dan een maand voor reservatiedatum gebeurt. Indien de annulatie binnen de maand voor reservatiedatum gebeurt, bedraagt de annulatievergoeding 100% van de artistieke gage.

In geval van iedere overmachtssituatie, evenals in het geval van een epidemie en/of pandemie, zal de Koper steeds gehouden zijn tot betaling van volgende kosten: De gemaakte boekings- en administratiekosten blijven ten laste van de Koper; Partyfun (Kwadraad BV) informeert de Koper dat de kans ertoe bestaat dat de artiest een annulatiekost aanrekent, zodat Partyfun (Kwadraad BV) zich het recht voorbehoudt om deze annulatiekost aan te rekenen aan de Koper; Partyfun (Kwadraad BV) deelt de Koper mee dat onder voorwaarden en beschikbaarheid van de artiest of het goed, de Overeenkomst kan uitgesteld worden naar een latere datum. Partyfun (Kwadraad BV) kan in het geval van een epidemie en/of pandemie evenwel niet verplicht worden om de overeenkomst uit te stellen tot een latere datum. Indien Partyfun (Kwadraad BV) akkoord gaat om het optreden/evenement op een latere datum te laten plaatsvinden, zullen partijen in gemeen overleg met elkaar samenwerken en afspreken, om het optreden/evenement op een latere datum te kunnen laten doorgaan.

Last-minute aanvragen en boekingen

Indien een opdrachtgever een last-minute aanvraag of boeking (< 14 werkdagen vóór reservatiedatum) wil plaatsen is deze genoodzaakt vooreerst een reservatie via ons online-boekingssysteem te plaatsen. Van zodra deze bevestiging ons bereikt, worden artiesten, onder voorbehoud van beschikbaarheid, vastgelegd.

Vanaf men een boeking definitief invoert via het online-boekingssysteeem is dit bindend en dient men de aan PARTYFUN|KWADRAAD gevraagde prestatie te betalen. PARTYFUN|KWADRAAD behoudt zich het recht een aanvraag te weigeren.
Indien de artiest of de animatie niet beschikbaar is vervalt de aanvraag. PARTYFUN|KWADRAAD is niet gebonden een vervanging te zoeken.
Bij een last-minute boeking of bestelling vervalt het verzakingsrecht aangezien u de dienst wil laten uitvoeren binnen een termijn van 14 kalenderdagen, m.a.w. vooraleer de verzakingstermijn is afgelopen.

PARTY-FUN|KWADRAAD garandeert niet dat de onderdelen op deze website up-to-date, ononderbroken of foutenvrij zullen zijn.

Factuur en Betaling

Een factuur dient steeds aangevraagd te worden bij de bestelling. Om boekhoudkundige redenen is het niet mogelijk achteraf een factuur op te maken op andere facturatiegegevens dan bij de boeking.

Facturen worden elektronisch aan de opdrachtgever bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

Voor het opmaken van een factuur rekent PARTYFUN|KWADRAAD € 5,00 administratiekosten indien het factuurbedrag excl. BTW < € 95,00.

Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 14 dagen vóór reservatiedatum tenzij anders overeengekomen op rekeningnummer IBAN BE65 7512 0694 5496.

In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient gemotiveerd te zijn.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse aanmaning en zonder ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van € 150,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Elke betaling wordt eerst toegerekend op deze verhoging, verder op de rente en voor het eventuele saldo op de hoofdsom.

Bij niet betaling op de vervaldag loopt onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% vanaf factuurdatum.

Intellectuele eigendommen

Alle rechten op werken ontwikkeld door de opdrachtgever blijven eigendom van de opdrachtgever.

Alle rechten op werken die door de PARTYFUN|KWADRAAD zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van PARTYFUN|KWADRAAD.

PARTYFUN|KWADRAAD verstrekt aan de opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van deze overeenkomst voor de opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop PARTYFUN|KWADRAAD een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

Op het einde van de overeenkomst draagt PARTYFUN|KWADRAAD alle rechten met betrekking tot de werken die PARTYFUN|KWADRAAD specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste, de opdrachtgever verstrekt aan PARTYFUN|KWADRAAD een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, PARTYFUN|KWADRAAD het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van PARTYFUN|KWADRAAD, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige opdrachtgever en van PARTYFUN|KWADRAAD, en dit in de meest ruime zin.

Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, concepten, draaiboeken, scenario’s, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een concept, event of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, know-how of andere creaties die PARTYFUN|KWADRAAD tijdens de events gebruikt.

 

Klachten

Indien de klant een klacht of vragen heeft omtrent door PARTYFUN geleverde goederen of diensten of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar info@partyfun.be of een brief naar PARTY-FUN|KWADRAAD, Kwadraad bv, Groeningenweg 2 bus 1, 3590 DIEPENBEEK, België.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

© Partyfun 2024